Tech Team

B.E.

 • Ajinkya Madhukar Pophale

 • Shivam Runthala

 • Prasad Sunil Sawant

 • Haamid Abdul kadar Shaikh

T.E.

 • Akash ArunKumar Sahu

 • Suraj Khandu Ugale

 • Akshay Vasudeo Ujawane

 • Dilip Nanka Thakre

 • Rakshita Ravindra Salian

 • Aakansha Omprakash Puthran

 • Gaurav Vidyadhar Wadke

S.E.

 • Priyanka Vilas Shahasane

Support

For Feedback And Suggestions mail us at mgmcettechteam@gmail.com